Topp
Logo

Om Stiftelsen

VEDTEKTER FOR stiftelsen Glatved brygge

§ 1 Navn og rettslig stilling
Stiftelsen Glatved Brygge (SGB) er en frittstående institusjon etter lov av 15. juni 2001 om stiftelser.  SGB er en alminnelig stiftelse.

Stiftelsens firma er ”Stiftelsen Glatved Brygge”.

§ 2 Kontorkommune
SGB har forretningskontor i Ringerike kommune.

§ 3 Formål
SGB skal legge tilrette for at området mellom broene utvikles og forskjønnes til glede for byen og byens innbyggere.  SGB skal arbeide for at dette skjer gjennom et inkluderende lokalpatriotisk spleiselag, som sikrer et bredt folkelig engasjement og eierskap til prosjektet.
Stiftelsen skal legge til rette for en offensiv og bærekraftig utvikling i området, gjennom grunninvesteringer i infrastruktur i nært samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter og samarbeidspartnere.  SGB skal være en aktiv pådriver for at utviklingen i området tar vare på dets egenart og utnytter dets muligheter.  SGB skal bidra aktivt til å synliggjøre historien, elven og elvekulturen på en måte som gir positive bidrag til å styrke byens identitet.

§ 4 Grunnkapital
Ved etableringen er stiftelsens grunnkapital kr. 100 000,- som er fullt innbetalt på konto 2280 31 67838
Grunnkapitalen kan økes ved nytt innskudd fra stifterne.

§ 5 Stiftelsens organer
Stiftelsen organiseres med et styre som øverste myndighet. Det skal oppnevnes et rådgivende organ (”Rådet”) for styret. Stiftelsen kan ha en daglig leder.

§ 6 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer.  Ringerike kommune oppnevner 2 styremedlemmer, de øvrige velges av Rådet. Det skal velges/oppnevnes vararepresentanter for samtlige styremedlemmer. 

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg. Ved et frafall eller utløp av funksjonstid for et medlem skal nytt medlem straks velges/oppnevnes av den som valgte/oppnevnte det avgåtte medlem.  Styret velger selv sin leder og nestleder.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelsen utad.  Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning av stiftelsens verdier og påse at stiftelsen fungerer som selveiende organ ved at selvstendighetskriteriet blir ivaretatt. 

Styret skal utarbeide årsrapport og sørge for at rapport og revidert regnskap i hht loven sendes til Stiftelsestilsynet, Rådet og Ringerike kommune hvert år. 

Styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar for stiftelsens ansatte.

§ 8 Styrets arbeidsform, beslutningsdyktighet og protokoll
Styret treffer sine beslutninger i møter. Det avholdes møter så ofte det anses nødvendig. Styrets leder eller den han bemyndiger innkaller til møter. Styrets leder skal innkalle til møte når minst to medlemmer krever det. Rådet kan anmode styrets leder om å innkalle til møte.

Styret er beslutningsdyktig med unntak for beslutninger etter § 14 når minst tre medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved dissenser kan begrunnelse for dissens kreves protokollført.

§ 9 Signatur og prokura
Stiftelsens firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Rådets sammensetning, arbeidsform og protokoll
Rådet skal ha inntil 15 medlemmer oppnevnt av stifterne.
Rådets medlemmer kan ikke velges som medlemmer til styret.
Rådet avgir sine uttalelser i møter. Det avholdes møter minst en gang i året og forøvrig så ofte det er nødvendig etter § 11.

Styrets leder eller den han bemyndiger innkaller til og leder møter i Rådet. Styrets leder eller den han bemyndiger til å lede møter i Rådet har talerett i møtene, men ikke stemmerett når Rådet skal avgjøre hvilke uttalelser som skal avgis.

Styrets øvrige medlemmer kan delta i Rådets møter. Daglig leder skal delta i Rådets møter.

Rådets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Det skal føres protokoll fra Rådets møter

§ 11 Rådets oppgaver
Rådet skal:

·           Forestå valg av styre og revisor.

·           Gjennomgå revidert regnskap og årsberetning før det sendes til offentlig godkjenning.

·           Fastsette honorar for styret og revisor.

·           Være et rådgivende og veiledende organ for stiftelsens styre.

·           Føre tilsyn med stiftelsens drift og eventuelt fremsette krav om granskning overfor stiftelsestilsynet.

·           Uttale seg om vedtektsendringer og oppløsning. 

§ 12 Daglig leder
Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse og drift av SGB, og skal herunder utarbeide løpende planer for stiftelsens virksomhet.

Daglig leder skal sammen med styrets leder forberede de saker som skal legges frem for styret og iverksette styrevedtak. Daglig leder innehar sekretærfunksjonen i styret og har møte og talerett.

Daglig leder skal sørge for betryggende løpende regnskapsføring og utarbeide forslag til årsregnskap og årsberetning, samt besørge regnskapet revidert. 

 § 13 Revisor
Revisor velges av Rådet, som også fastsetter revisors godtgjørelse.

 § 14 Endring av vedtektene og omdanning av stiftelsen
Styret i SGB kan med 4/5 flertall endre vedtektene eller vedta at stiftelsen skal omdannes eller avvikles. Dersom forslag om omdanning / avvikling ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan simpelt flertall avgjøre saken ved ny behandling i senere møte. Før slik beslutning treffes skal Rådet ha avgitt uttalelse.

Dersom stiftelsen vedtas avviklet blir de akkumulerte midler å anvende til kulturformål i Ringerike kommune.

Søknad om omdannelse eller oppløsning sendes til Stiftelsestilsynet for godkjennelse. Stiftelseslovens bestemmelser om omdanning og oppløsning gjelder fullt ut.

Innskudd av grunnkapital og driftskapital

Stifterne har innskutt kr 100 000,- til grunnkapital og 100 000,- i driftskapital til stiftelsen.

Følgende utgifter ved etableringen bæres av stiftelsen selv:
Kr 750 i gebyr ved registreringen av stiftelsen i Stiftelsestilsynet, boks 800,
6805 Førde

Styret

Styret skal ved etableringen bestå av:

Revisor

Åpningsbalansen

Stifteren vedtok vedlagte åpningsbalanse. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

 Hønefoss                   2005

 (Stifterne)

ÅPNINGSBALANSE

FOR

stiftelsen glatved brygge

EIENDELER:

OMLØPSMIDLER

Betalingsmidler                                                   kr          200 000

Sum eiendeler                                                  kr          200 000

GJELD OG EGENKAPITAL:

GJELD                                                             

Avsetning for stiftelseskostnader                         kr                 750

EGENKAPITAL

Grunnkapital                                                      kr          100 000

Annen kapital                                                     kr            99 250

Sum gjeld og egenkapital                                kr          200 000

Hønefoss                   2005

Bunn